Servei de contenidors a Girona 


Serveis

Neteges industrial i de clavegueres. 

Manteniment de cisternes, ponts, canonades, clavegueres, així com el servei de buidat de fosses i desembossaments de canonades d'aigües varies.

Servei de cubà-rata.

Transport d'aigua.

Recs Servei detector per a la localització d'embussos i aturades, soterrànies, servei càmera per l'enregistrament d'imatges.

Serveis de manteniment d'espais públics municipals, mobiliari urbà i neteja de vies publiques des de fa més de quaranta anys. 

Brigades municipals, arreglo de voreres col-locació de senyalització vertical, reparacions asfàltiques, treballs varis de serveis vials, etc.

Serveis de neteges forestals, desbrossaments de camps, recs, vores, camins, espais agrícoles, boscos, etc.

Tenim disposats un ampli ventall de maquinària i eines tant posteriors com laterals per aquestes tasques, així com el servei.

Tenim disposats un ampli ventall de maquinària i eines per a la realització de qualsevol servei.

Esculli el seu servei 

Clavegueram
Fitxa tècnica

Neteges industrials i de clavegueres. 
Observacions

Manteniment de cisternes, ponts, canonades, clavegueres, així com el servei de buidat de fosses i desembossament de canonades d'aigües vàries. 
Clavegueram

Servei de CUBA_RATA 
Transport d'aigua 
Recs 
Localització d'embussos i aturades soterrànee


Desembossos
Neteja d'arquetes, baixants pluvials, banyeres, baixants de rentadora, boneres, caixes sifòniques, canals interiors i exteriors, canalons, desguassos, embornals garatge, embornals exteriors aigües plujanes, lavabo, piques de la cuina, pluvials, sifons, tubs rentavaixelles, vàlvules antiretorn, WC, etc.Espais públics
Fitxa tècnica

Serveis de manteniment d'espais públics municipals.
Observacions

Serveis de manteniment d'espais públics municipals, mobiliari urbà i neteja de vies publiques des fa més de trenta cinc anys. brigades municipals.
Espais públics

arreglo de voreres 
cololocació de senyalització vertical, 
reparacions asfàltiques 
treballs varis de serveis vials. 
etc..

Forestals
Fitxa tècnica

Serveis de neteges forestals, desbrossament de camps, recs, vores, camins, espais agrícoles, boscos, etc..
Observacions

Tenim disposats un ampli ventall de maquinària i eines tant posteriors com laterals per a aquestes tasques, així com el servei de tractament i arranjament de platges en general.
Forestals